KVKK

Kişisel Verileriniz bizim için çok önemlidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata tanımlanmış şekli ile veri sorumlusu sıfatıyla DENGE SAĞLIK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. başta olmak iş ortakları ve bağlı diğer şirketler (“DENGE”) tarafından hazırlanmıştır.

DENGE’den hizmet alan kişi ve kurumlara ait aşağıda belirtilen kişisel/ özel nitelikli kişisel veriler KVKK’da yer alan hükümler doğrultusunda işlenmektedir.

“Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, cinsiyet, sağlık güvencesi, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, genetik veriler, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile ilgili verileriniz; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz;

İlgili mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz, DENGE’ye ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.”

İşlenen bu kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin korunması konusunda DENGE olarak tüm gerekli teknik ve idari tedbirler alınmakla birlikte en üst düzeyde dikkat ve özen gösterilmektedir. Personelimiz için belirli aralıklarla farkındalık ve bilgilendirme amaçlı eğitimler düzenlenmektedir.

Ayrıca, DENGE olarak kalite ve akreditasyon bilgilerimiz için linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1.Kişisel Veri İşleme Amaçları

DENGE tarafından, yukarıda belirtilen kişisel veya özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı yasada açıkça belirtilen amaçlardan; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • DENGE ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlar ile ürün hizmet alan kişilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında finans bilgileri doğrultusunda fatura tanzim etme,
 • Laboratuvar sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • DENGE tarafından sunulan tüm hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin talep ve şikayet başvurularınızı değerlendirme ve yanıtlama,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken özel nitelikli kişisel (sağlık) verilerinize ilişkin bilgileri saklama,
 • DENGE tarafından sunulan sağlık hizmeti ve diğer tüm hizmetlerin alımını müteakip memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik önerilerin alınması,
 • Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi

İşlenen, muhafaza edilen Kişisel Veri/ Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, DENGE bünyesinden bulunan hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda  arşivlenerek muhafaza altında tutulmaktadır.

2.Kişisel Veri Aktarımı:

DENGE, aşağıda belirtilen hukuki sebepler ve ilgili mevzuat doğrultusunda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen, iş faaliyetinin yürütülmesi için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak, KVKK ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet satın aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, kuruluşlar ile diğer özel hukuk gerçek ve tüzel kişilere aktarabiliriz.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz ve Özel nitelikli Kişisel Verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda DENGE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişisel verileriniz ve Özel nitelikli Kişisel Verilerin toplanma yönetimindeki Hukuki Nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

4.KVKK uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

5.Çağrı Merkezi ve Santral:

DENGE çağrı merkezlerini aradığınızda bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla kişisel verileriniz (isim soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, telefon görüşmesi ses kaydı, şikayetler)“ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir.

6.Kamera Sistemi

DENGE bünyesindeki hizmet birimlerinde kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte hizmet birimlerini ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

7.Bilgilendirme Faaliyetleri

Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay/ açık rıza vermiş olan misafirlerimiz ile ve Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği gereğince sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları DENGE bünyesindeki birimlerin/ hizmetlerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

8.İlgili Kişinin Hakları:

İlgili kişinin hakları veri sorumlusunun internet sitesinden yayınlanan aydınlatma metninde açıklanmıştır. Ayrıca 6698 sayılı yasanın 11. Maddesi aşağıda belirtilmiştir.

a) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

b) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

2. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

3. (1) ve (2) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

c) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

http://www.dengetip.com/ adresinde bulunan başvuru formu, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak Veri Sahibi, kimliğini gösteren belgeler ile birlikte “ Cinnah Cad. No: 36 Çankaya/Ankara” adresine ıslak imzalı olarak; ya da info@dengetip.com adresine elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  başvurabilir. Başvuruda yer alan talepler en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.